RODO

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CXXII Liceum Ogólnokształcące im. I. Domeyki w Warszawie przy ul. L. Staffa 3/5.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo pod adresem:
  iodo@dbfobielany.waw.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa i porządku na terenie placówki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia placówki.
 5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 6. Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane maksymalnie do 30 dni od dnia nagrania.
 7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych w uzasadnionych przypadkach, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Wstęp na teren monitorowany poświadcza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci monitoringu.

font
Contrast