Facebook

by asfaleies autokiniton

Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co człowiek robi z tym, co mu się przytrafia … ( A. Huxley)

 

Opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad uczniami i ich rodzinami sprawują w CXXII LO: :

Aleksandra Wakuła - psycholog szkolny

Edyta Zglińska – pedagog szkolny

Paulina Dąbrowska – pedagog specjalny

Marzenna Chadryś - doradztwo zawodowe

 

Z pedagogiem i psychologiem można kontaktować się osobiście (pokój na I piętrze na wprost schodów) oraz telefonicznie: (022) 864-08-91 wew. 108 i mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Szkolny Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny zaprasza rodziców na indywidualne konsultacje podczas wszystkich zebrań dla rodziców i dni otwartych, a także w innych dogodnych terminach (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym).

 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole odbywają się liczne warsztaty z zakresu profilaktyki, pracy z emocjami, radzenia sobie ze stresem, metod skutecznego uczenia się itp. Szczegółowe informacje na temat planowanych zajęć pojawiać się będą sukcesywnie na stronie szkoły, w dzienniku elektronicznym oraz w gablocie na I piętrze.

 

Przydatne linki:

http://www.poradnia-nr3.pl/
http://www.opsbielany.waw.pl/
http://www.ops-zoliborz.waw.pl/

 

 

Formy pomocy materialnej w roku szkolnym 2018/2019:

1) Stypendium szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2018/2019

- Miesięczna wartość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł netto (UWAGA: dochód na 1 członka rodziny ustala się na podstawie dochodów za miesiąc sierpień).

- Wniosek należy złożyć w szkole (u pedagoga szkolnego) najpóźniej do dnia 14 września 2018 r. godz.15.00

- Druki wniosków do odebrania u p.Edyty Zglińskiej oraz na stronie internetowej: http://edukacja.warszawa.pl. Do wniosku konieczne jest dołączenie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających dochody w rodzinie.

2) Dofinansowanie do obiadów, zajęć dodatkowych, wyjazdów integracyjnych dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji (wymagane zaświadczenia potwierdzające trudną sytuację życiową/materialną)

3) Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (przyznawane na koniec roku szkolnego 2017/2018) przyznawane są najwybitniejszym uczniom na pisemny wniosek wychowawcy klasy. Przyznanie stypendium oraz jego wysokość uzależnione są od takich zmiennych jak: wysokość średniej ocen, punkty za udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz zawodach i turniejach sportowych różnego szczebla itp. Stypendia wypłacane są jednorazowo na koniec roku szkolnego.

 

4) Wszystkie osoby, które chcą ubiegać się o uzyskanie pomocy materialnej prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym, p. Edytą Zglińską.

 

5) Rodzice uczniów posiadających opinie i/lub orzeczenia wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne prosimy o kontakt z psychologiem szkolnym, p. Aleksandrą Wakułą w celu złożenia kopii dokumentu oraz omówienia indywidualnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

6) Osoby zainteresowane planowaniem swojej dalszej ścieżki edukacyjnej oraz kariery zawodowej (ciekawe poznania swoich predyspozycji zawodowych w kontekście zainteresowań i umiejętności) zapraszamy do kontaktu z doradcą zawodowym, p. Marzenną Chadryś.

 

7) Zajęcia z etyki prowadzi psycholog szkolny i etyk, p. Aleksandra Wakuła, w oparciu o programy nauczania: Anny Ziemskiej i Łukasza Malinowskiego "Ludzkie ścieżki" (gimnazjum) oraz Pawła Kołodzińskiego "Etyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych" (liceum). W w/w zajęciach mogą brać udział wszyscy uczniowie bez względu na to, czy uczęszczają na lekcje religii czy też nie. Warunkiem udziału w zajęciach jest pisemna deklaracja uczestnictwa złożona u wychowawcy klasy przez rodzica lub pełnoletniego ucznia. Zajęcia z etyki odbywają się na 8 lub 9 godz. lekcyjnej.

 


 

OCHRONY OKOŁOEGZAMINACYJNE czytaj dokument pdf

 

 

 

Zebrania

Zapraszamy rodziców na zebrania lub spotkania z nauczycielami (dni otwarte), które odbywają się raz w miesiącu.

 

Szczegóły  spotkania

 

 

 

Godziny lekcyjne

1 lekcja - 08:00 - 08:45

2 lekcja - 08:55 - 09:40

3 lekcja - 09:50 - 10:35

4 lekcja - 10:45 - 11:30

5 lekcja - 11:40 - 12:25

6 lekcja - 12:45 - 13:30

7 lekcja - 13:50 - 14:35

8 lekcja - 14:40 - 15:25

Joomla Template by Joomla51.com