Facebook

by asfaleies autokiniton

 


„WARS I SAWA” WARSZAWSKI PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

Warszawski Program  jest jedną z inicjatyw edukacyjnych szkoły podnoszących jej jakość i poszerzających zakres podejmowanych przez szkołę działań. Program ten został stworzony przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy jako odpowiedź na założenia polityki edukacyjnej na lata 2008-2012, która stanowi, że szkoła ma być efektywna, mądra, przyjazna i twórcza, a wszystkie te aspekty w kontekście pracy z uczniem zdolnym.

CELE

 • stworzenie jak największej liczbie uczniów możliwości planowego rozwijania zdolności i zainteresowań,
 • towarzyszenie w rozwoju uczniom wybitnie uzdolnionym,
 • doskonalenie umiejętności uczenia się i nauczania,
 • podnoszenie efektywności kształcenia,
 • umożliwienie wymiany doświadczeń i przykładów praktyki wspierania uzdolnień uczniów,
 • doskonalenie kadry nauczycielskiej i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w obszarze wspierania uzdolnionych,
 • stworzenie sieci szkół wspierających uzdolnionych,
 • korelacja działań różnych instytucji na rzecz wspierania rozwoju uzdolnionych
 •  

 NASZ CERTYFIKAT WARS i SAWA

Dnia 27 września 2010 r., po uprzednim skonstruowaniu szkolnego programu WARS i SAWA oraz jego akceptacji, przedstawiciele grona pedagogicznego oraz uczniowie ZS 51 uczestniczyli w uroczystości wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA, potwierdzających osiągnięcie przez szkołę określonego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych.

 

       

 

SPODZIEWANE EFEKTY CERTYFIKOWANIA SZKÓŁ:

Uczniowie:

 • poznanie własnego stylu uczenia się, typu inteligencji, technik organizacji materiału
 • wykorzystanie tej wiedzy w procesie edukacji
 • wzrost motywacji i kompetencji
 • przygotowanie do efektywnego uczenia się przez całe życie 

 

Szkoły:

 • rozwój kreatywności i umiejętności nauczycieli oraz wzbogacenie metod pracy 
 • uaktualnienie wiedzy na temat procesów poznawczych, w tym sposobów efektywnego uczenia i nauczania
 • zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły
 • wzrost liczby uczniów osiągających mierzalne sukcesy
 • wzrost liczby uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym

 

 

Zebrania

Zapraszamy rodziców na zebrania lub spotkania z nauczycielami (dni otwarte), które odbywają się raz w miesiącu.

 

Szczegóły  spotkania

 

 

 

Godziny lekcyjne

1 lekcja - 08:00 - 08:45

2 lekcja - 08:55 - 09:40

3 lekcja - 09:50 - 10:35

4 lekcja - 10:45 - 11:30

5 lekcja - 11:40 - 12:25

6 lekcja - 12:45 - 13:30

7 lekcja - 13:50 - 14:35

8 lekcja - 14:40 - 15:25

Joomla Template by Joomla51.com