Facebook

by asfaleies autokiniton

 

W Zespole Szkół Nr 51 edukacja uczniów zdolnych wspierana jest m.in. poprzez stypendia o charakterze motywacyjnym.

 

  • Stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe przyznawane są corocznie najwybitniejszym uczniom szkoły. Na zakończenie roku szkolnego 2012/2013 w/w stypendium otrzymało 74 uczniów Gimnazjum Nr 77 i 4 uczniów CXXII Liceum Ogólnokształcącego.

 

  • Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przyznawane są corocznie uczniom, którzy posiadają wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym i swymi osiągnięciami promują m.st. Warszawę w kraju i za granicą Stypendium to może być przyznane tym osobom, które uzyskały w dwóch ostatnich semestrach poprzedzających złożenie wniosku średnią ocen nie mniejszą niż 5,00 (w przypadku uczniów gimnazjów) szkół i 4,75 (w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Ponadto uczniowie ci muszą posiadać tytuł laureata konkursu przedmiotowego ogłoszonego przez kuratora oświaty, laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, bądź też realizować indywidualny program lub tok nauki ze względu na rozwój uzdolnień albo posiadać własny dorobek naukowy lub twórczy, który można udokumentować.
  • Za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2012/2013 stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy otrzymało 15 uczniów Gimnazjum Nr 77 oraz 1 uczennica CXXII Liceum Ogólnokształcącego.

 

  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów przeznaczone jest dla uczniów szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Przyznawane jest jednej osobie, która otrzymała promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 
  • Za sukcesy edukacyjne w roku szkolnym 2012/2013 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał uczeń drugiej klasy CXXII Liceum Ogólnokształcącego.

 

Zebrania

Zapraszamy rodziców na zebrania lub spotkania z nauczycielami (dni otwarte), które odbywają się raz w miesiącu.

 

Szczegóły  spotkania

 

 

 

Godziny lekcyjne

1 lekcja - 08:00 - 08:45

2 lekcja - 08:55 - 09:40

3 lekcja - 09:50 - 10:35

4 lekcja - 10:45 - 11:30

5 lekcja - 11:40 - 12:25

6 lekcja - 12:45 - 13:30

7 lekcja - 13:50 - 14:35

8 lekcja - 14:40 - 15:25

Joomla Template by Joomla51.com